Meer over Nieuws

Ontwikkelingen corona

19 december 2020

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen heeft de kerkenraad op 18 december 2020 vergaderd. 

Hierbij zijn een aantal besluiten genomen. Deze besluiten zijn in beginsel van kracht tot en met D.V. 19 januari 2021. Deze besluiten zijn in aanvulling op of ter wijziging van de brief zoals die op 17 oktober 2020 is verstrekt.

De besluiten betreffen: 

  • Het rooster voor de kerkdiensten blijft ongewijzigd en gaat verder conform het rooster zoals dat in het laatste kerkblad is opgenomen;
  • De gemeentezang blijft per dienst beperkt tot 3 zangmomenten en per zangmoment 1 vers;
  • Het crisispastoraat zal regulier verder gaan. Inzake het overige pastoraat is al het bezoekwerk stilgelegd. Dit geldt ook voor het reguliere huisbezoek. Wel zal het pastoraat waar mogelijk telefonisch plaatsvinden;
  • In afwijking van hetgeen in het kerkblad van deze week is opgenomen is het uitnodigingsbeleid voor het kerstfeest van de zondagschool op 2e kerstdag gewijzigd. Per gezin is er één familielid welkom en voor de gezinnen waarbij een kind de zondagschool verlaat zijn twee familieleden uitgenodigd;
  • De reguliere catechisatie is stilgelegd. De belijdeniscatechisatie gaat wel door;
  • Al het verenigingswerk is stilgelegd. Mogelijk zullen er een aantal digitale uitzendingen van het verenigingswerk via de kerktelefoon / kerkdienstgemist worden verzorgd. Hierover zult u dan via het kerkblad of een kanselafkondiging worden geïnformeerd.

Deze besluiten zullen ook bij de afkondigingen op D.v. 20 december worden meegenomen. Wanneer gemeenteleden geen beschikking hebben over internet, dan kunt u deze geactualiseerde besluiten mogelijk met hen delen. Ten slotte wijzen wij op de gezondheidscheck en de hygiëne maatregelen, zoals deze in de brief van 17 oktober jl. zijn opgenomen (zie hierna) en welke nog steeds van kracht zijn.

De complete nieuwsbrief incl. de de brief van 17 oktober vindt u hier.

Komende erediensten

  • © hersteld hervormde kerk 2021